Facebook ikon Twitter logo Print side

Møvika og Skoge - Skoge

Offentleg ettersyn av Detaljregulering for Møvika og Skoge, gnr./bnr. 10/6, 10/7 og 11/4 m. fl. - Skoge (PlanID: 20160002).

Komité for plan og utvikling i Fjell kommune har i møte 07.05.2019 i sak KPU 45/19 godkjent at framlegg til detaljregulering for Detaljregulering for Møvika og Skoge, gnr./bnr. 10/6, 10/7 og 11/4 m. fl. - Skoge, (PlanID:20160002), vert lagt ut til offentleg ettersyn i samsvar med §12-10 i plan- og bygningslova.

Planområdet er på om lag 100 daa og ligg dels på Møvika og dels på Skoge. Føremålet med planen er å leggja til rette for bygging av totalt 104 bustadeiningar innanfor 3 utbyggingsfelt. Planen opnar for ei variert bustadutbygging med tilhøyrande infrastruktur, felles uteopphaldsareal og leikeplassar.

Dokument

Offentleg ettersyn

Planen er lagt ut til offentleg ettersyn i servicetorget på rådhuset og Fjell folkeboksamling på Straume i tida 24.05. – 01.08.2019.

Merknader

Eventuelle merknader til planframlegget kan sendast til: postmottak@fjell.kommune.no, som brev til Fjell kommune v/ Plan- og eigedomssjefen, postboks 184, 5342 Straume eller ved å bruka elektronisk skjema, innan 01.08.2019.

Elektronisk skjema


Sist endret: 22.05.2019