Facebook ikon Twitter logo Print side

Nordra Lia - Anglavika

Offentleg ettersyn for detaljregulering for Nordra Lia, gnr. 38, bnr. 226 m. fl. - Anglavika (PlanID: 20150010)

I samsvar med reglane i plan- og bygningslova vert det med dette kunngjort at Fjell kommune har vedteke å leggja ut til offentleg ettersyn følgjande framlegg til detaljreguleringsplan:

Detaljregulering for Nordra Lia, gnr. 38, bnr. 226 m. fl. - Anglavika (PlanID: 20150010)

Planområdet er på om lag 17 dekar, og ligg i Anglavika. Formålet med planarbeidet er å leggja til rette for bygging av totalt 30 konsentrerte bustader med tilhøyrande infrastruktur, felles uteopphaldsareal og leikeplass.

Dokument

Offentleg ettersyn

Planen er lagt ut til offentleg ettersyn i servicetorget på rådhuset og Fjell folkeboksamling på Straume i tida 21.04. – 02.06.17.

Merknader

Eventuelle merknader til planenane vert å senda til:
Fjell kommune, Plan- og utbyggingssjefen, Postboks 184, 5342 Straume innan 02.06.2017.

Elektronisk skjema 


Sist endret: 19.04.2017