Facebook ikon Twitter logo Print side

Skorafjellet barnehage - Kolltveit vest, gnr 33/603 m.fl.

Godkjent detaljreguleringsplan/reguleringsendring for Skorafjellet barnehage - Kolltveit vest, gnr 33/603 m.fl.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Kommunestyret i Fjell kommune har i medhald av §12-12 i plan og bygningslova i møte 19.04.2018 i sak KS 16/18, godkjent detaljreguleringsplan/reguleringsendring for Skorafjellet barnehage - Kolltveit vest, gnr 33/603 m.fl. (planid 2016006).

Dokument

Klage

Klagefristen er tre veker etter kunngjeringsdato, frå 08.06.18. Klagen bør grunngjevast.

Eventuell klage kan sendast til: postmottak@fjell.kommune.no, som brev til Fjell kommune v/ Plan- og utbyggingssjefen, postboks 184, 5342 Straume eller ved å bruka elektronisk skjema.

Elektronisk skjema

Verknader av planen

Når det gjeld verknaden av godkjend reguleringsplan, vert det vist til § 12-4 i plan- og bygningslova. Planen er bindande for alt arbeid eller tiltak som vert sett i verk innanfor planområdet.

Krav om erstatning eller innløysing etter plan- og bygningslova §§ 15-2 og 15-3 må vera sett fram seinast tre år etter denne kunngjeringa.

Reglane for innløysing er fastsett i plan- og bygningslova § 15-3. Dette inneber m.a. at grunn kan krevjast innløyst. Sjå til plan- og bygningslova for fullstendig oversikt over reglane. Det er òg mogleg å ta kontakt med kommunen for utfyllande informasjon.


Sist endret: 07.06.2018