Facebook ikon Twitter logo Print side

Snekkevikneset - Snekkevika

Framlegg til detaljregulering for Snekkevikneset gnr 45/750 m.fl - Snekkevika

I samsvar med reglane i plan- og bygningslova vert det med dette kunngjort at Fjell kommune har vedteke å leggja ut til offentleg ettersyn følgjande framlegg til detaljreguleringsplan:

DETALJREGULERING FOR SNEKKEVIKNESET GNR 43/750 M.FL - SNEKKEVIKA

Planområdet er på om lag 31 dekar og ligg søraust på Litlesotra. Føremålet med planarbeidet er å regulere 10 fritidsbustader om til bustad. Planen legg også til rette for oppføring av naust, flytebryggjer, leikeplass, badeplass, uteopphaldsareal og nytt vegnett.

Dokument:

Planen er lagt ut til offentleg ettersyn her og i Servicetorget i Rådhuset og Fjell folkeboksamling på Straume i tida 20.07. – 31.08.2016.

Eventuelle merknader til planen kan sendast til: Fjell kommune, Plan- og utbyggingssjefen, Postboks 184, 5342 Straume eller via elektronisk skjema innan 31.08.2016.


Sist endret: 03.08.2016
Rådhus

Besøksadresse:

Foldnesvegen 1
5354 Straume

Postadresse:

Postboks 184
5342 Straume

Telefon: 55 09 60 00