Facebook ikon Twitter logo Print side

Stemmebakken (golfbane)

Detaljreguleringsplan med konsekvensutgreiing for Stemmebakken (golfbane) på gnr 33/9 m.fl. - Kolltveit (planid 20150011)

I samsvar med reglane i plan- og bygningslova vert det med dette kunngjort at Fjell kommune har vedteke å leggja ut til offentleg ettersyn følgjande framlegg til detaljreguleringsplan:

DETALJREGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTGREIING FOR STEMMEBAKKEN (GOLFBANE) PÅ GNR 33/9 M.FL. - KOLLTVEIT (PLANID 20150011)

Planområdet er omlag 33 dekar og grensar opp til eksisterande golfbane i søraust og til framlegg til reguleringsplan for nytt sotrasamband i sørvest. Området er føreslege regulert til føremål golfbane og er erstatningsareal for areal på eksisterande golfbane som vert råka i samband med vegutbygginga.

I tilknyting til planarbeidet er det utarbeida konsekvensutgreiing.

Tilhøyrande dokument 

Planen er også lagt ut offentleg ettersyn i Servicetorget i Rådhuset og Fjell folkeboksamling på Straume i tida 15.04 - 27.05.2016.

Eventuelle merknader til planen kan sendast til: Fjell kommune, Plan- og utbyggingssjefen, Postboks 184, 5342 Straume eller via elektronisk skjema innan 27.05.2016.

Skjema for høyringssvar


Sist endret: 03.05.2016
Rådhus

Besøksadresse:

Foldnesvegen 1
5354 Straume

Postadresse:

Postboks 184
5342 Straume

Telefon: 55 09 60 00