Facebook ikon Twitter logo Print side

Storanipa - Vågo

Godkjent detaljregulering for avløpsreinseannlegg Storanipa gnr. 38, bnr. 4 m.fl. - Vågo (planid 20140010).

I samsvar med reglane i plan- og bygningslova vert det med dette kunngjort at kommunestyret har vedteke følgjande reguleringsplan:

Detaljregulering for avløpsreinseannlegg Storanipa gnr. 38, bnr. 4 m.fl. - Vågo (planid 20140010)

Planområdet ligg på Våge, vest for Storanipa, med tilkomst via Fv 209, Vågevegen. Planen legg til rette for å byggja nytt hovudavløpsreinseanlegg i samsvar med overordna føringar. Sjølve avløpsreinseanlegget skal byggjast i fjellhall med tilkomsttunnel og rømmingstunnel.

Dokument

Planen kan ein sjå i Servicetorget i Rådhuset.

Vedtaket kan påklagast til Fylkesmannen i Hordaland av den som er part i saka eller har rettsleg klageinteresse.

Klagefrist

Klagefristen er 3 - tre - veker frå denne kunngjeringa. Klagen bør grunngjevast.

Elektronisk skjema


Sist endret: 06.10.2016