Facebook ikon Twitter logo Print side

Straume Sjøfront, gnr. 35, bnr. 26 m. fl. - Straume

Offentleg ettersyn for reguleringsendring for reguleringsplan S4 Straume Sjøfront, gnr. 35, bnr. 26 m. fl. - Straume (planid: 20170001).

I samsvar med reglane i plan- og bygningslova vert det med dette kunngjort at Fjell kommune har vedteke å leggja ut til offentleg ettersyn følgjande framlegg til detaljreguleringsplan:

Reguleringsendring for reguleringsplan S4 Straume Sjøfront, gnr. 35, bnr. 26 m. fl. – Straume (planid: 20170001).

Planområdet som utgjer om lag 50 daa, ligg aust for Straumssundet mellom gamle Straumsbru og Rv 555. Planen legg til rette for inntil 325 bustadeiningar, næringsareal, parkeringsplassar, offentleg strandpromenade og småbåthamn.

Dokument

Offentleg ettersyn

Planen er lagt ut til offentleg ettersyn i tida 29.06.2018 – 31.08.2018 på Fjell rådhus og Fjell folkeboksamling på Sartor Storsenter.

Merknader

Eventuelle merknader til planen vert å senda til:
Fjell kommune, Plan- og eiegdomsssjefen, Postboks 184, 5342 Straume, eller e-post til postmottak@fjell.kommune.no innan 31.08.2018.

Elektronisk skjema


Sist endret: 28.06.2018