Facebook ikon Twitter logo Print side

Utviding av Landro gravplass - Landro

Offentleg ettersyn av framlegg til detaljreguleringsplan for utviding av Landro gravplass, gnr/bnr 24/7 - Landro

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


I samsvar med § 12-10 i plan- og bygningslova vert det med dette kunngjort at Fjell kommune har vedteke å leggja ut til offentleg ettersyn følgjande framlegg til detaljreguleringsplan:

Utviding av Landro gravplass, gnr/bnr 24/7 - Landro

Rambøll AS har på vegne av Fjell kommune utarbeidd framlegg til detaljreguleringsplan.
Hovudformålet med planen er å legge til rette for etablering av 770 nye gravplassar. Av desse er omlag 40 tilrettelagt for andre trussamfunn og 220 til urnegraver.

Samstundes som gravplassen skal utvidast vert det regulert fortau langs delar av den kommunale vegen i Landrodalen for å sikra forholda for gåande og syklande.

Planen er lagt ut til offentleg ettersyn i Servicetorget i Rådhuset og Fjell folkeboksamling på Straume i tida 23. mars – 11. mai. Dei kan og sjåast her:

Eventuelle merknader til planen vert å senda til: postmottak@fjell.kommune.no eller som brev til Fjell kommune, Plan- og utbyggingssjefen, postboks 184, 5342 Straume eller elektroniske skjema innan 11.mai.

Elektronisk skjema


Sist endret: 19.03.2018