Facebook ikon Twitter logo Print side

Politivedtekter

Lov om politiet (politiloven) av 4. august 1995 nr. 53, § 14 gir kommunane heimel til å fastsetje lokal forskrift om politivedtekt. Vedtektene skal vedtakast av Fjell kommunestyre og stadfestast av Politidirektoratet før dei trer i kraft.

Gjeldande politivedtekt for Fjell kommune vart vedteken av Fjell kommunestyre 21.06.2018 og er gjeldande frå 17.10.2018:


Sist endret: 07.01.2019