Facebook ikon Twitter logo Print side

Prisar og gebyr

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Innleiing

Sjå lokale foreskrifter om kommunale gebyr for utfyllande informasjon innan saksfelta:

  • Areal- og reguleringsplan
  • Byggje- og delesak
  • Kart- og oppmålingssaker
  • Miljø og landbruk gjeldande satsar

Lokale foreskrifter om kommunale gebyr 2018

Areal- og reguleringsplan

Sjå lokale forskrifter med tilhøyrande gebyr for utfyllande informasjon.

Lokale foreskrifter om kommunale gebyr 2018

Barnehageplass

Prisar for kommunal barnehageplass 2018
PlasstypeGrunnlagPris pr. mnd
41 timar og meir 5 dg veke - 41 timar og meir 2.910

30 % søskenmoderasjon for den andre barnet.
50% søskenmoderasjon for det tredje barnet.

Informasjon om redusert foreldrebetaling

Byggje- og delesak

Sjå lokale forskrifter med tilhøyrande gebyr for utfyllande informasjon.

Lokale foreskrifter om kommunale gebyr 2018

Feiing og tilsyn

Prisar på feiing og tilsyn
Grunnlag2018
Vanleg hus (eks. mva) 620
Industripipe (eks. mva) 900
Feiing etter oppdrag (eks. mva) 1.220

Vatn, avløp og renovasjon

Gebyr for offentleg vatn, avløp og renovasjon vert fakturert av FjellVAR.

Satsane går fram av Gebyrregulativ for vatn og avløp og Gebyrregulativ for innsamling av avfall frå hushald og fritidsbustadar. Du finn også prisar for levering på gjenvinningsstasjon:

Prisar og gebyrregulativ for vatn, avløp og renovasjon frå FjellVAR

Heimehjelp

Det er eigenbetaling for praktisk bistand etter statlege og kommunale satsar. Prisen vert rekna ut etter husstanden si samla nettoinntekt.

Prisen vert det som er rimelegast for deg, anten time- eller månadsabonnement. Beløpa vert justerte årleg.

Dersom praktisk bistand vert tildelt som opplæring eller som avlastingstiltak for pårørande, er tilbodet gratis.

Prisar for praktisk bistand 2018

NettoinntektAbonnement/kr per mnd
Inntil 2G gratis
2G - inntil 3G  760
3G - inntil 4G 1.550
4G - inntil 5G 2.300 
5G og over 3.060
Max timesats 280

Institusjonsopphald

Prisar for instutusjonsopphald
Grunnlag2018
Avlastingsopphald Gratis
Korttidsopphald** 160
Dagsopphald** 80
Langtidsopphald Betaling langtidsplass
Frokost 31


*Nye satser vert fastsett av Helse dep. med heimel i Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstenester.

Kart- og oppmålingssaker

Sjå lokale forskrifter med tilhøyrande gebyr for utfyllande informasjon.

Lokale foreskrifter om kommunale gebyr 2018

Kulturskule

Prisar per halvår for Fjell kulturskule
Grunnlag20172018
Per elev 1.540 1.600
Søsken  1.245 1.280
Instrumentleige 475 495

Kontingenten skal betalast på forskot når faktura vert motteke. Dersom du vil unngå å betale for ein ubrukt plass for hausthalvåret, må plassen seiast opp i samband med vidaremelding/re-registrering om våren – seinast 1. juni. For vårhalvåret er oppseiingsfristen 1. desember.

Fjell kulturskule administrerer påmelding, elevplassering og administrativ kontakt for kulturskulane i Fjell, Sund og Øygarden. Kvar kommune står for eigen innkrevjing.

Kulturskulen er delvis finansiert av elevkontingenten. Denne skal betalast forskotsvis kvart semester. Kontingenten kan endrast som følgje av kommunalt vedtak.

Pris for kortkurset Kul Mat er for tida kr 1 250,-. Dette omfattar eit forkle brodert med namnet til eleven, ei oppskriftsbok og alle matvarene.

Fjell kulturskulekor har eit tilleggskontigent og innkrev separat av korstyret (fortida kr 100,- pr år), som dekker medlemskap i UngiKor og gir koret økonomisk grunnlag for aktivitetar som korturar og liknande.

Matlevering

Levering av frosne middagar ein gong for veka, fritt levert i heimen.

Prisar per eining for matlevering
Grunnlag2018
Suppe/dessert 24
Frosen middag per porsjon 81
Varm middag per porsjon 92

Miljø og landbruk

Sjå lokale forskrifter med tilhøyrande gebyr for utfyllande informasjon.

Lokale foreskrifter om kommunale gebyr 2018

Omsorgsbustad

Pris på husleige for omsorgsbustader per mnd
GrunnlagPris 2018
40 m2 7.360
45 m2 8.420
55 m2 9.460

Full pakke mat bu & servicesenter: 4.270,-

Skulefritidsordning (SFO)

Prisar per månad for SFO
Grunnlag2018
Heil plass 2.580
Ettermiddagsplass fram til kl 15.30
(Frå 01.08 endra til ettermiddagsplass. Dvs. etter skuletid fram til 15.30.)
1.940
Morgonplass. Pris pr. mnd. 960
Søskenmoderasjon - barn nr. 2 25%
Søskenmoderasjon - barn nr. 3 50%
Ferietilbod (ingen søskenmoderasjon). Pris per veke. 875

Til info vil det bli fakturert for sfo frå august til og med mai måned. Juni vil være betalingsfri.
Om man seier opp plassen før juni vil man få halv betaling i oppseiings måneden.

Tryggingsalarm

Prisar per månad på tryggingsalarm***
Grunnlag2018
Tryggingsalarm 350
Tryggingsalarm nr. 2 i husstanden 165
***) Nye satsar grunn nytt anbod og ny leverandør  

Publisert: 20.12.2017 14:15
Sist endret: 20.12.2017 14:20
Rådhus

Besøksadresse:

Foldnesvegen 1
5354 Straume

Posadresse:

Postboks 184
5342 Straume

Telefon: 55 09 60 00