Facebook ikon Twitter logo Print side

Prisar og gebyr

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Innleiing

Sjå lokale foreskrifter om kommunale gebyr for utfyllande informasjon innan saksfelta:

  • Areal- og reguleringsplan
  • Byggje- og delesak
  • Kart- og oppmålingssaker
  • Miljø og landbruk gjeldande satsar

Lokale foreskrifter om kommunale gebyr 2017

Areal- og reguleringsplan

Sjå lokale forskrifter med tilhøyrande gebyr for utfyllande informasjon.

Lokale foreskrifter om kommunale gebyr 2017

Barnehageplass

Prisar for barnehageplass 2017
PlasstypeGrunnlagPris pr. mnd
41 timar og meir 5 dg veke - 41 timar og meir 2.730
Maks 33 timar   2.461
Maks 25 timar   2.115
Maks 17 timar   1.758

30 % søskenmoderasjon for den andre barnet.
50% søskenmoderasjon for det tredje barnet.

Informasjon om redusert foreldrebetaling

Byggje- og delesak

Sjå lokale forskrifter med tilhøyrande gebyr for utfyllande informasjon.

Lokale foreskrifter om kommunale gebyr 2017

Feiing og tilsyn

Prisar på feiing og tilsyn
Grunnlag2017
Vanleg hus (eks. mva) 600
Industripipe (eks. mva) 870
Feiing etter oppdrag (eks. mva) 1.170

Vatn, avløp og renovasjon

Gebyr for offentleg vatn, avløp og renovasjon vert fakturert av FjellVAR.

Satsane går fram av Gebyrregulativ for vatn og avløp og Gebyrregulativ for innsamling av avfall frå hushald og fritidsbustadar. Du finn også prisar for levering på gjenvinningsstasjon:

Prisar og gebyrregulativ for vatn, avløp og renovasjon frå FjellVAR

Heimehjelp

Det er eigenbetaling for bistand/heimehjelp etter statlege og kommunale satsar. Prisen vert rekna ut etter husstanden si samla nettoinntekt.

Pris vert rekna ut frå det som er rimelegast for deg, anten time- eller månadsabonnement. Beløpa vert justerte årleg.

Dersom heimehjelp vert tildelt som opplæring eller som avlastingstiltak for pårørande, er tilbodet gratis.

Prisar for heimehjelp 2017

NettoinntektAbonnement/kr per mnd
Inntil 2G gratis
2G - inntil 3G  730
3G - inntil 4G 1.490 
4G - inntil 5G 2.210 
5G og over 2.940 
Max timesats 270

Institusjonsopphald

Prisar for instutusjonsopphald
Grunnlag2017
Avlastingsopphald Gratis
Korttidsopphald* 155
Dagsopphald* 80
Langtidsopphald Betaling langtidsplass
Frokost 30


*Nye satser vert fastsett av Helse dep. med heimel i Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstenester.

Kart- og oppmålingssaker

Sjå lokale forskrifter med tilhøyrande gebyr for utfyllande informasjon.

Lokale foreskrifter om kommunale gebyr 2017

Kulturskule

Prisar per halvår for Fjell kulturskule
Grunnlag20162017
Per elev 1.500 1.540
Søsken  1.200 1.245
Instrumentleige 465 475

Kontingenten skal betalast på forskot når faktura vert motteke. Dersom du vil unngå å betale for ein ubrukt plass for hausthalvåret, må plassen seiast opp i samband med vidaremelding/re-registrering om våren – seinast 1. juni. For vårhalvåret er oppseiingsfristen 1. desember.

Fjell kulturskule administrerer påmelding, elevplassering og administrativ kontakt for kulturskulane i Fjell, Sund og Øygarden. Kvar kommune står for eigen innkrevjing.

Kulturskulen er delvis finansiert av elevkontingenten. Denne skal betalast forskotsvis kvart semester. Kontingenten kan endrast som følgje av kommunalt vedtak.

Pris for kortkurset Kul Mat er for tida kr 1 250,-. Dette omfattar eit forkle brodert med namnet til eleven, ei oppskriftsbok og alle matvarene.

Fjell kulturskulekor har eit tilleggskontigent innkrev separat av korstyret (fortida kr 100,- pr år), som dekker medlemskap i UngiKor og gir koret økonomisk grunnlag for aktivitetar som korturar og liknande.

Matlevering

Levering av frosne middagar ein gong for veka, fritt levert i heimen.

Prisar per eining for matlevering
Grunnlag2017
Suppe/dessert 23
Frosen middag per porsjon 78
Varm middag per porsjon 88

Miljø og landbruk

Sjå lokale forskrifter med tilhøyrande gebyr for utfyllande informasjon.

Lokale foreskrifter om kommunale gebyr 2017

Omsorgsbustad

Pris på husleige for omsorgsbustader per mnd
GrunnlagPris 2017
40 m2 7.080
45 m2 8.100
55 m2 9.100

Full pakke mat bu & servicesenter: 4.110,-

Skulefritidsordning (SFO)

Prisar per månad for SFO
Grunnlag2017
Heil plass, frå og med 11 timar pr veke. 2.480
Delt plass, til om med 10 timar pr veke.
(Frå 01.08 endra til ettermiddagsplass. Dvs. etter skuletid fram til 15.30.)
1.870
Morgonplass. Pris pr. mnd. 920
Søskenmoderasjon - barn nr. 2 25%
Søskenmoderasjon - barn nr. 3 50%
Ferietilbod (ingen søskenmoderasjon). Pris per veke. 845

Tryggingsalarm

Prisar per månad på tryggingsalarm
Grunnlag2017
Tryggingsalarm låg sats (inntekt under 2G) 240
Tryggingsalarm høg sats (inntekt over 2G) 270

Publisert: 05.08.2016 08:11
Sist endret: 12.01.2017 13:08
Rådhus

Besøksadresse:

Foldnesvegen 1
5354 Straume

Posadresse:

Postboks 184
5342 Straume

Telefon: 55 09 60 00